Det overordnede målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse, og en reduksjon av sosiale helseforskjeller. Dagens folkehelseutfordringer er i stor grad knyttet til sosiale ulikheter i helse og ikke-smittsomme sykdommer, utfordringer vi ikke kan behandle oss ut av.

Det systematiske folkehelsearbeidet

paragraf sirkelen

 

​1. Helseoversikt

Det overordnede målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse, og en reduksjon av sosiale helseforskjeller. Dagens folkehelseutfordringer er i stor grad knyttet til sosiale ulikheter i helse og ikke-smittsomme sykdommer, utfordringer vi ikke kan behandle oss ut av.

2. Folkehelsearbeid i plan

Det overordnede målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse, og en reduksjon av sosiale helseforskjeller. Dagens folkehelseutfordringer er i stor grad knyttet til sosiale ulikheter i helse og ikke-smittsomme sykdommer, utfordringer vi ikke kan behandle oss ut av.

3. Iverksetting av tiltak

Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte de folkehelseutfordringer som er identifisert i det samlede 4-års dokumentet. Dette kan blant annet omhandle tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid, og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk. Sør-Varanger kommune jobber for at mål og strategier i folkehelseutfordringer operasjonaliseres gjennom øvrig plan- og styringssystem,
herunder virksomhetsplaner.

4. Evaluering

Kommunene skal gjennom evaluering sikre fremdrift, utvikling og kontinuerlig forbedring av folkehelsearbeidet. Evaluering innebærer vurdering av om folkehelsearbeidet utøves i tråd med folkehelselovens bestemmelser, og om folkehelsen i kommunen bedres med utgangspunkt i de folkehelseutfordringene som er identifisert i oversiktsdokumentet.