Maksprisen for 2017 er 2 730 kroner per måned, og totalt 30 030 kroner per år.

Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private.

Grensen blir fastsatt av Stortinget. Sør-Varanger kommune vedtar makspris kr.

2.730,- for opphold.

Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.

Kostpenger i Sør-Varanger: Kr 200 pr. måned pr barn.

Grunnlag

Satser gjeldende fra 01.01.17 for kommunale barnehager i Sør-Varanger

Hel plass

Kr 2730,- pr. måned

Halv plass (50 % plass)

Kr 1365,- pr. måned

Søskenmoderasjon for barn nr. 2

30 %

Søskenmoderasjon for barn nr. 3 eller flere

50 %

Kost pr. barn

Kr 200,- pr. måned

Gebyr ved henting etter stengetid

Kr 200,- pr. påbegynt halv time

Har du lav inntekt?

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2017 gjelder derfor denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 500 500 kroner per år.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret, og skal refundere inntektstapet til de private barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. For barnehageåret 2017 - 2018 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 428 000 kroner per år.

 Det er Sør-Varanger kommune som behandler søknader om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for både kommunale og private barnehager.

Vi har ingen søknadsfrist for søknad om reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid, men vi oppfordrer foreldre / foresatte å søke snarest mulig og før plassen tas i bruk / oppstart av nytt barnehageår.

Søk elektronisk her

 Vedtak om redusert foreldrebetaling gis fra og med den måneden søknaden med

vedlegg mottas av Sør-Varanger kommune og ut barnehageåret.

 Tilsendt faktura må betales i sin helhet i påvente av vedtak om redusert

foreldrebetaling. Fratrekk vil komme på faktura når vedtak foreligger.

Søknadsrutiner

 • Foresatt som søker må bo på samme folkeregisteradresse som barnet
 • Det er kommunen der barnet er folkeregisterregistrert som skal behandle søknad om reduksjon
 • Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen / gratis kjernetid via Sør-Varanger kommunes elektroniske søknadsskjema (søknad og skjema), reduksjon av foreldrebetaling i barnehage / gratis kjernetid
 • Vedtak om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid kan gis for ett barnehageår av gangen. Ny søknad må sendes for hvert barnehageår, med ny dokumentasjon for inntekt.
 • Vedtak om redusert foreldrebetaling gis fra søknadsmåneden /oppstartsmåneden og ut barnehageåret.
 • Foresatte kan søke underveis i barnehageåret dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten. Med vesentlig og varig endring menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning e.l.

Beregningsgrunnlag

 • Gjeldende makspris
 • Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris
 • Gratis kjernetid gjelder de tre siste årene i barnehagen. I tillegg gjelder det barn med utsatt skolestart. Foresatte må ha samlet årsinntekt under vedtatt inntektsgrense.
 • Barn som har rett på gratis kjernetid har også rett på reduksjon i foreldrebetalingen. Ved beregning av foreldrebetaling for en heltidsplass, skal det først beregnes etter ordningen med redusert foreldrebetaling, deretter skal det trekkes fra betalingen for de 20 gratis oppholdstimene.
 • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.
 • Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet.
 • Dersom det er flere barn i husholdningen skal det gis søskenmoderasjon for de andre barna. Det vil si at for barn nummer to skal det betales 70 % av det husholdningen betaler for det første barnet, og for barn nummer tre skal det

          betales 50 % av det den betaler for det første barnet.

 

Dokumentasjon

 

 • Dokumentasjonskrav er siste selvangivelse
 • Inntekstgrunnlaget skal gjenspeile de faktiske skattepliktige inntektene. Dersom søker har skattepliktig kapital- eller personinntekt som ikke står på den forhåndsutfylte selvangivelsen er man pliktig til å opplyse om dette.
 • Søknaden skal inneholde det siste årets selvangivelse og skattepliktig kapital – eller personinntekt som ikke er forhåndsutfylt. Dersom søker ikke kan legge frem selvangivelse eller ved vesentlig og varig endring i husholdningens inntekt i forhold til siste års selvangivelse, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt.  Dersom søker ikke kan legge frem selvangivelse må annen dokumentasjon leveres. Dette kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver, skattepliktig inntekt fra NAV.

   Dokumentasjonen vedlegges den elektroniske søknaden eller ettersendes til Sør-

   Varanger kommune, Postboks 406, 9915 Kirkenes.

   Dersom du ettersender vedlegg, må disse merkes med hva saken gjelder, navn og

   referanse-id som du får frem på skjermen når søknaden er sendt.

   Saken blir ikke behandlet før vedleggene har kommet frem til mottaker

 

For mer informasjon:

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/moderasjonsordninger-foreldrebetaling/

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-16-1478