Prosjektleders forslag til konkretisering og fremdriftsplan for utvalgte innsatsområder

 

Prosjektplanen peker ut fire innsatsområder med ulik konkretiseringsgrad mht tiltak. Fase 2 løper ut april, og det kan være hensiktsmessig, også ut fra prosjektelders kapasitet, å faseinndele arbeidet med de ulike innsatsområdene. Prosjektleder har gjennomgått de ulike innsatsområdene, og foreslår at en i første fase prioriterer arbeidet med innsatsområde 2. Kompetanse­heving  og deler av innsatsområde 4 Forutsigbar næringspolitikk, underpunkt 1.

 

Når det gjelder innsatsområde 3. Informasjon og kommunikasjon mellom kommune og næringsliv, foreslås det med videre konkretisering til kommunens kontorsjef er tilbake fra pappaperm. Gjennom sin rolle som ansvarlig for kommunens servicekontor og nettsider, har han en helt en sentral rolle i kommunens kommunikasjon med næringslivet. Imidlertid vil kommunen selvfølgelig fortsatt teste ut dialogmøter og e-postbrev (næringsnytt) utover høsten.

 

Når det gjelder innsatsområde 4, underpunkt to Det er et ønske at Sør-Varanger kommunen inntar en mer proaktiv holdning til næringsutvikling, foreslår prosjektleder at man avventer erfaringene fra høstens næringsplanverksteder, før en eventuelt konkretiserer aktuelle oppfølgingstiltak med hensyn til dette punktet.

 

Når det gjelder innsatsområde 5. Næringsarealer, foreslår prosjektleder at en avventer forventet behandlingen av ny arealdel til kommuneplanen i høst. Det kan også være nyttig å gjøre seg noen flere erfaringer med de nye hjemmesidene og valgte løsninger her, før en begynner å konkretisere mulige tiltak.

 

Forslag til konkretisering høsten 2017:

 

 1. < >Kompetanseheving vil være et gjennomgående innsatsområde i forprosjektet. Alle de tre nedenstående innsatsområdene (3,4 og 5) vil legge vekt på læring og deling. I tillegg skal man i forprosjektet:

   

  • Utvikle og gjennomføre et kompetansetilbud; «Næringsvennlig kommune» for politikere og ansatte.

  • Utvikle og teste kompetanse tilbud; «Effektiv søknadsprosess» rettet mot næringslivet.

    

   Man skal legge vekt på digital kompetanse og alle tilbudene som utvikles skal, så langt det er mulig, gjøres tilgjengelig digitalt.

    

   Oppdragsforståelse i forprosjektet: Arbeidet med de ulike innsatsområdene vil avdekke ulike kompetansebehov, og forslag til kompetanseløsninger vil være en integrert del av forslag til leveranser innen hvert innsatsområde. Men i tillegg og uavhengig av det, skal forprosjektet (fase 2) levere et kompetansetilbud til politikere og ansatte, og også teste ut et kompetansetilbud mot effektiv søknadsprosess. Alle tilbud som utvikles, skal i størst mulig grad være tilgjengelig digitalt.

    

  • Næringsvennlig kommune – et kompetansetilbud til politikere og ansatte

  Prosessleder har erfaring med korte kurs for politikere og administarsjon fra sitt arbeid med andre omstillingskommuner. Prosjektelder foreslår at man i første omgang, med utgangspunkt i prosessleders erfaringer, tester ut et politikerkonsept for formannskapet og et ansattekonsept for plan- og utviklingsavdelingen. Kursene gjennomføres innafor forprosjektets budsjett. Dersom tilbakemeldingene forutsetter utvidelser i innhold/omfang som forutsetter ytterligere ressurstilgang før videre utrulling, må det eventuelt legges frem for beslutningstakerne før eventuell videre iverksetting/implementering.

   

  Aktivitet

  Ansvarlig

  Frist

  Gjennomgå og justere tidligere opplegg

  Prosjektelder

  30. november

  Kvalitetssikre opplegg

  Styringsruppa

  Uke 50

  Justere opplegg

  Prosjektleder

  10. januar

  Gjennomføre test med plan- og utviklingsavd

  Prosjektleder

  16. februar

  Gjennomføre test med formannskapet

  Prosjektleder

  1. møte 2018

  Erfaringsrapportering i styringsruppa – event justering

  Prosjektleder

  uke 9

  Gjennomføring for øvrige relevante ansatte/avdelinger og øvrige folkevalgte

  Prosjektleder

  14. april 2017

  Erfaringsrapportering i styringsruppa – justering og eventuelt forslag til 

  Styringsgruppa

  Uke 17 2018

   

   

  1. «Effektiv søknadsprosess» - kompetansetilbud rettet mot næringslivet

  Næringslivet har i ulike sammenhenger signalisert at kommunens behandling av reguleringsplaner, søknad om endring av reguleringsplaner og søknad om dispensasjon fra reguleringsplaner oppleves som unødig tidkrevende og tidvis uforutsigbar/urettferdig (jfr arbeidet med strategisk utviklingsanalyse og prosjekt næringsvennlig kommune). Samtidig opplever kommunen at mange planer/søknader inneholder mangler som både bidrar til å forsinke prosessene og som kan svekke mulighetene for positivt utfall. Kommunen opplever også i våre møter med næringslivet, at mye av misnøyen kan knyttes til reguleringsplanarbeid og forvaltningen av reguleringsplaner på et eller annet nivå.

   

  Kompetanseheving knytta til reguleringsplanprosesser fremstår derfor som et mulig område for å prøve ut et opplegg for kompetanseheving mot næringslivet. Et tilleggsargument er at det nylig er innført flere endringer i plan- og bygningsloven, blant annet endringer som gir utbygger større rettigheter, som det vil være fornuftig å øke kompetansen rundt. Siden utbygger som regel benytter seg av konsulent i planarbeidet, bør tilbudet både rette seg mot utbygger og konsulent. Ei løsning kan være å gjennomføre ei tredelt samling der en del er skreddersydd for utbygger, en for utbygger sammen med konsulent, og en for konsulentene.

   

  Aktivitet

  Ansvarlig

  Frist

  Prioritere tema. Forslag reguleringsplan

  Styringsgruppa

  22. september

  Etablere ressursgruppe

  • fagansvarlig plan
  • utbyggerrepresentant
  • konsulentrepresentant
  • prosjektleder

  Prosjektleder

  29. september

  Utvikle forslag til opplegg

  Fagansvarlig plan

  31. november

  Kvalitetssikre opplegg

  Styringsgruppa

  Uke 50

  Gjennomføring

  Prosjektleder

  Jan-feb 2018

  Evaluering

  styringsgruppa

  Uke 9 2018