Bakgrunnen for utfordringene i økonomien skyldes i hovedsak fire forhold;

  1. Økt rente- og avdragsbelastning. Kommune har allerede høy lånegjeld og er blant de kommunene i landet med høyest lånegjeld pr.innbygger. Med bygging av ny Sandnes/Bjørnevatn skole samt nytt Bo- og aktivitetssenter for funksjonshemmede vil lånegjelden øke.
  2. Eiendomsskatt; Stortinget har vedtatt en endring i regelverket rundt eiendomsskatt for verk, bruk og naeringseiendommer som vil medfører lavere eiendomsskattegrunnlag for kommunene.
  3. Integreringstilskudd; Sør-Varanger kommune har gjennom flere år tatt et stor ansvar i forhold til bosetting av flyktninger og integrering av disse. Gjennom et forholdvis stort integreringstilskudd har kommunen hatt mulighet for å bygge opp gode tjenester for å ivareta flyktningene som nå må reduseres. De nå vedtatte nasjonale føringene for flyktning- og bosettingspolitikken får også konsekvenser for Sør-Varanger kommune, hvor vi ikke lenger skal vaere en stor bosettingskommune. Kommunens integreringstilskudd vil reduseres betydelig.
  4. Nasjonale føringer for kommuneøkonomien; gjennom nytt forslag til kommunelov har staten varslet økt krav til kommunens driftsresultat. Videre har Stortinget vedtatt et effektiviseringskrav til kommunene som medfører mindre statlige overføringer til kommunene i årene fremover. Effektiviseringskravet begrunnes i bruk av ny teknologi, digitalisering og strukturelle endringer.

Omstillingsprosjekt 2018-2019

Rådmannen har igangsatt arbeidet med økonomisk omstilling. Arbeidet er etablert som et omstillingsprosjekt som skal gå over to år.

Oppdragsgiver: Kommunestyret 
 
Styringsgruppe: Gruppeledere i de politiske partiene
 
Prosjektansvarlig (PA): Rådmann Nina Bordi Øvergaard
 
Prosjektleder (PL): Økonomisjef Svanhild Lande
 
Prosjektgruppe: Rådmannens ledergruppe 
Hovedtillitsvalgt Fagforbundet
 
Arbeidsgruppe 1: Fagnettverk oppvekst Hovedtillitsvalg Utdanningsforbundet
 
Arbeidsgruppe 2: Fagnettverk helse, omsorg og velferdsplan Hovedtilitsvalgt
 
Arbeidsgruppe 3: Øvrige enhetsledere + hovedtilitsvalgt
 
Prosjektgruppen er rådmannens ledergruppe supplert med hovedtillitsvalgt. Det er videre etablert tre arbeidsgrupper i prosjektet hvor de tillitsvalgte skal vaere involvert slik at de ansatte sikres tilstrekkelig innflytelse. Omstillingen må ses i tett sammenheng og innarbeides i det strategiske planarbeidet som pågår innenfor oppvekst og helse, omsorg og velferd.

Kommunestyret vedtok at 10 mill.kr skal ha økonomisk effekt i 2018 og effektiviseringstiltak for 20 mill.kr skal legges frem for kommunestyret 14 februar 2018. Utredningsarbeidet har startet og er omstillingsfase 1 i prosjektet.

Omstillingsfase 2 vil vaere fra februar 2018 og ut 2019. Det overordnende målet her vil vaere å fremskaffe omstillings- og effektiviseringstiltak for 40 mill.kr som skal ha full økonomisk effekt fra og med budsjettår 2020.

I tråd med nasjonale føringer vil også vårt omstillingsarbeid vaere preget av fremtidige innovative løsninger innenfor teknologi og digitalisering. Samhandling vil vaere et nøkkelord for at vi skal lykkes. God samhandling internt mellom de ulike tjenesteområdene, med de tillitsvalgte og mellom politikk og administrasjon blir viktig. Like sentralt er god samhandling med eksterne samarbeidspartnere som naeringsliv og andre offentlige etater.

Vi i Sør-Varanger kommune har dyktige ansatte med høy fagkompetanse og satsingen for økning av kompetansenivå og utdanning har gitt resultater. En fortsatt satsing på kompetanseheving må til om vi skal lykkes med omstillingen. Kommunestyret vedtok i desember strategi for rekruttering og kompetanseheving i grunnskolen. Målet er at også de øvrige tjenester skal utarbeide tilsvarende strategi. Digitalkompetanse vil vaere et satsingsområde, hvor vi allerede har startet kartleggingsarbeidet.
Det utvikles en kommunikasjonsstrategi for omstillingsarbeidet. Kommunikasjonsstrategien skal bidra til mer effektiv samhandling og informasjonsutveksling. Kommunikasjonskanaler vil vaere kommunens nettside, informasjonsbrev, dialog- og informasjonsmøter.

Alle dere ansatte skal vaere med i omstillingsarbeidet i egen enhet. Ledere og tillitsvalgte vil vaere sentral i omstillingsarbeidet og skal tilrettelegge for arenaer hvor omstillingsarbeidet settes på dagsorden og hvor innspill og tanker rundt arbeidet kan komme frem. Gjennom initiativ og kreativitet vil vi i fellesskap lykkes med arbeidet.

Nina Bordi Øvergaard
rådmann