Målet for omstillingen som kommunestyret vedtok er:

Redusere kommunens driftsnivå med 50 mill.kr over en to års periode. Oppdraget er å skape en sunn og robust kommuneøkonomi gjennom å omstille kommunens driftsøkonomi over en to års periode med 50 mill.kr. Tiltakene skal ha full økonomisk effekt i 2020.
For at man skal greie en slik stor omstillingen er man både nødt til å vurdere både struktur
og tjenestenivå.

For at man skal greie en slik stor omstillingen er man både nødt til å vurdere både struktur og tjenestenivå.

 

Tjenestenivået vil bli vurdert ut fra en MÅ-,BØR-, KAN-modell.

må bør kan.png

  • De tjenestene en kommune gi er det som loven krever som myndighetsgitt minstestandard.
  • De tjenestene en kommune bør gi defineres ofte av fagfolk i kommunen som en faglig forsvarlig standard har karakter av brukerkrav og forventninger,
  • mens de tjenesten en kommune kan gi ofte har karakter av brukerkrav og forventninger.

80 % av kommunens driftsbudsjett går til kultur- og oppvekstsektoren og helse-, omsorg- og velferdsektoren. Det er derfor lagt opp til at reduksjonen i tjenestenivået til kommunen i
hovedsak vil komme i disse sektoren. Fordelingen av reduksjonen i driftsnivået er vedtatt slik:

Tall i 1000
Tjenesteområde Utredede tiltak 2018 Vedtatt feb. 2018 2019 Full effekt 2020

Administrative tjenester

2000 1937 1000 2000
Kultur- og oppvekstsektoren 6000 2202 22000 25000
Helse, omsorg og velferdsektoren 10000 1101 16000 21000
Tekniske tjenester 2000 715 1000 2000