Inn på tunet ved Nordmo gård er et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demenssykdom, i en tidlig fase av sykdommen. Det er et krav at brukeren er selvstendig i personlig stell, og har fysisk kapasitet til å utføre ulike aktiviteter på gården. Tjenesten gis som avlastning eller aktivisering og stimulering, 3 ganger per uke. Deltakere på gården får frokost og middag, og skyss til og fra.

Nordmo gård 2_500x375.jpg

Kommunen disponerer 4 plasser på gården, som har åpent 3 dager i uka. Tilbyder har videreutdanning innenfor demensomsorgens ABC. I tillegg har avdelingsleder for Utsikten dagsenter faglig veiledning for tilbyder, og oppfølging av brukere. Når brukere blir forverret i sykdom, kan de få et tilbud ved Utsikten dagsenter.

Gården gir gode muligheter for meningsfulle aktiviteter i landlige naturlige omgivelse, og legger til rette for personsentrert tilnærming og omsorg. De tar utgangspunkt i fysiske, kognitive ressurser og interesser. De bruker gården som arena for valg av aktiviteter, som også er avhengig av årstid.

Nordmo gård 1_500x281.jpg

Jord-, skog- eller hagebruk, vedlikehold, ved, turer, fiske sommer som vinter, og båtturer er noen av aktivitetene vi har på gården. Aktivitetene tilrettelegges slik at brukeren opplever mestring og følelse av å være til nytte. Disse skal bidra til å ivareta brukerens funksjoner i dagliglivet, fremme livskvalitet og å bidra til å forebygge/redusere isolasjon og ensomhetsfølelse. I tillegg vil dagaktivitetstilbudet kunne innebære avlastning og støtte til deg som er pårørende.