Formålet med en kystsoneplan for Varanger er å utarbeide et kunnskapsbasert forvaltningsverktøy for kommunene. Gjennom planarbeidet er det utviklet langsiktige rammer for bærekraftig arealbruk, forvaltning og verdiskapning i kystområdene. Gjennom planprosessen er det lagt opp til kunnskapsutvikling og erfaringsutveksling mellom de involverte kommunene, som gir grunnlag for framtidig samarbeid om arealbruken i kystsonen i Varanger. Kystsoneplanen er en juridisk bindende plan per kommune på kommuneplannivå.

Planforslaget ble behandlet i styringsgruppa for Kystsoneplanen for Varanger i møte 20.05.22, sak 01/2022. Styringsgruppa for kystsoneplanen legger Interkommunal kystsoneplan for Varanger - kommunedelplan ut til høring og offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningsloven § 11-14 og forskrift om konsekvensutredninger § 25, jfr. plan- og bygningsloven § 9-3.

På grunn av filstørrelsen på plankart og tilhørende dokumenter finnes alle plandokumenter tilgjengelig for nedlastning i en egen Dropbox: 6-Dokumenter til offentlig ettersyn.

 

Plandokumenter:

KystplanVaranger - Planbeskrivelse og konsekvensutredning_forslag.pdf

KdpKyst-Nesseby_Bestemmelser_forslag-20220511.pdf

KdpKyst-SørVaranger_Bestemmelser_forslag-20220511.pdf

KdpKyst-Vadsø_Bestemmelser_forslag-20220511.pdf

KdpKyst-Vardø_Bestemmelser_forslag-20220511.pdf

 

Vedlegg 1 - KU-enkeltområder.pdf

Vedlegg 1.1 - KU naturmangfold og vannmiljø-ver1.1.pdf

Vedlegg 2 - Innspillshefte.pdf

Vedlegg 3 - Temakart.pdf

Kart:

Vardø: KdpKyst-Vardø_forslag-rev-20220523.pdf

Vadsø: KdpKyst-Vadsø_forslag.pdf

Nesseby: KdpKyst-Nesseby_forslag.pdf

Sør-Varanger: KdpKyst-SørVaranger_forslag.pdf

Vedtak:

Vedtak om planforslag for Kystsoneplan for Varanger -saksutredning-.pdf

 

For Sør-Varanger kommune er forslag til plankart publisert i karttjenesten Kommunekart: https://www.kommunekart.com/klient/sorvaranger/?urlid=c7eff225-a2b4-4890-95cb-89721290af94.

Innspill til planarbeidet sendes innen 31.08.22 til Kystsoneplanen for Varanger v/Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no, gjerne med kopi til kystsonenplan@svk.no. Vennligst oppgi vår referanse: 22/2024.