Les kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026 her!

Som eneste kommune i landet med to landegrenser bidrar dette til at Sør-Varanger har helt særegne muligheter innenfor offentlig-, kultur- og næringssamarbeid over grensene. Samarbeidet med våre naboer i Russland og Finland styrkes og nå har grenseboerbeviset kommet på plass.

Selv om det i dag råder en generell positivitet i kommunen er det slik at det må gjøres prioriteringer for å oppnå ønsket samfunnsutvikling. Kommuneplanens samfunnsdel tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier Sør-Varangersamfunnet som helhet står overfor. Denne planen bør være retningsgivende for all kommunal sektorarbeid. Samfunnsdelen gir også grunnlaget for prioriteringer i arealdelen, f.eks. knyttet til arealbehov for ulike funksjoner, valg av infrastruktur, boligpolitikk og næringspolitikk, kommunal service mv.

Ny kommuneplan behandles som en rullering av kommuneplanen for 2004-2016, den er bygget på de samme prinsipp som forrige plan. I planprosessen er det er avholdt åpne folkemøter, og de har vært med å danne grunnlag for ny kommuneplan. Til alle kommuneplaner etter plan- og bygningsloven skal det være tilknyttet en handlingsdel. Handlingsdelen gir grunnlag for kommunens prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver. Kommuneplanens handlingsdel skal inneholde et handlingsprogram for å gjennomføre samfunnsdelens for de fire påfølgende budsjettår. I neste trinn vil det være naturlig at økonomiplanen inngår i kommuneplans handlingsdel.

Kommuneplanens handlingsdel skal rulleres årlig slik at kommunestyret får anledning til å påvirke, ta stilling til, og følge med på hvordan kommuneplanen følges opp og om der er behov for endringer.