Ansvar:

Økonomisjefen er del av rådmannens ledergruppe og leder av økonomiavdelingen. Økonomisjefen skal ivareta alle økonomiske forhold som angår kommunen, både internt mellom enhetene og eksterne aktører.

Økonomisjefen har ansvar for:

  • Utarbeidelse av budsjett og økonomiplaner.
  • IT-avdelingen.
  • Ansvar for avleggelse av regnskap.
  • Yte råd og bistand i økonomiske spørsmål og har ansvar for å utarbeide gode økonomiske verktøy, rutiner og systemer som fremmer god økonomisk kontroll i organisasjonen.
  • Økonomisjefen er rådmannens nærmeste medarbeider i utforming og utøvelse i alle saker som angår økonomiske forhold.
  • Å utøve myndighet på vegne av rådmannen i saker som angår låneopptak, innfordring og avskrivning av kommunale krav.
  • Eiendomsskatteforvaltning.
  • At kommunens innkjøp er underlagt lov om offentlig anskaffelse, og oppfølgingsansvar er underlagt økonomisjefen.
  • Økonomisjefen har ansvar for regnskapsavdelingen, økonomikonsulenter og skatteavdelingen.