Målet for omstillingen som kommunestyret vedtok er:

Redusere kommunens driftsnivå med 50 mill.kr over en to års periode. Oppdraget er å skape en sunn og robust kommuneøkonomi gjennom å omstille kommunens driftsøkonomi over en to års periode med 50 mill.kr. Tiltakene skal ha full økonomisk effekt i 2020.

For at man skal greie en slik stor omstillingen er man både nødt til å vurdere både struktur og tjenestenivå. Tjenestenivået vil bli vurdert ut fra en MÅ-,BØR-, KAN-modell.

må bør kan.png

  • De tjenestene en kommune gi er det som loven krever som myndighetsgitt minstestandard.
  • De tjenestene en kommune bør gi defineres ofte av fagfolk i kommunen som en faglig forsvarlig standard,
  • mens de tjenesten en kommune kan gi ofte har karakter av brukerkrav og forventninger.

Utredning av struktur vil gjelde innenfor alle deler i kommunen, fra skolestruktur til strukturer innen helse.

80 % av kommunens driftsbudsjett går til kultur- og oppvekstsektoren og helse-, omsorg- og velferdsektoren. Det er derfor lagt opp til at reduksjonen i tjenestenivået til kommunen i hovedsak vil komme i disse sektoren. Det vil uansett blitt sett på alle sektorene for å skape en sunn og robust kommuneøkonomi.

Fordelingen av reduksjonen i driftsnivået er:

(Tall i 1000)

Tjenesteområde

Utredede tiltak 2018

2018

2019

Full effekt 2020

Administrative tjenester

2000

1000

1000

2000

Kultur- og oppvekstsektoren

6000

3000

22000

25000

Helse, omsorg og velferdsektoren

10000

5000

16000

21000

Tekniske tjenester

2000

1000

1000

2000

SUM

20000

10000

40000

50000