Systemrettet arbeid

Alle barn og unge i barnehage og skole har rett til et tilpasset barnehage- og opplæringstilbud. For å kunne gi dette, beskriver barnehagelovens § 33 og opplæringslovens § 5-6 at PPT skal hjelpe barnehagen og skolen med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringstilbudet bedre til rette for barn med særlige behov.

PP- tjenesten skal etter loven gi et bidrag til systemrettet arbeid. Tidlig innsats og forebyggende arbeid skal føre til at barnet unngår skjevutvikling. Det å jobbe bredt og systematisk med barnehagen som læringsarena, med læringsmiljøarbeid og tilpasset opplæring i skolen, uavhengig av henvisning, vil medføre at flere barn og unge i Sør- Varanger kommune kan ivaretas innen det ordinære og tilpassede barnehage,- og opplæringstilbudet. Det langsiktige perspektivet er at ved å jobbe forebyggende og systemisk vil en oppnå at færre trenger spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.

Av denne grunn bør derfor PP- tjenestens fokus rettes mot systemarbeid. PP- tjenesten har utviklet systematisk samarbeid med skolene i kommunen, hvor rådgivere deltar i fast "ressursteam" èn dag per. måned. 

Sør- Varanger PP- tjeneste har satsningsområder som gjenspeiler dette perspektivet:

  • Henvisningsskjema «systemhenvisning» for alle barnehager og skoler ved behov for veiledning og rådgivning på læringsmiljø.

  • Rådgiverteam bestående av rådgivere som sammen server de barnehager og skoler som kobles sammen, dvs hvor barnet i barnehagen skal over i aktuell skole. Rådgiver følger barnet fra barnehagen og ut barne- og ungdomsskolen. Unntaket for noen kan være ved 1-7 skoler, hvor elever ved oppstrt 8. trinn må bytte skole og derfor noen ganger må bytte rådgiver. 

  • Samarbeid med skolenes ressursteam ved individ og systemarbeid

  • Medvirkning i felles utviklingsarbeid med barnehager og skoler "Kompetanseløftet" i perioden 2021 - 2025. 

 

Kontaktinformasjon til PPT-avdelingen :
Besøksadresse: Postgården 2. etg , 9900 Kirkenes
Postadresse: Postboks 406, 9915 Kirkenes
Epost: postmottak@svk.no  ppt@svk.no
Telefon: +47 789 77 434 / 92088141

bilde ppt[1]
Sist oppdatert 23. mars 2022