Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
14. juni:

Sommeråpningstider på Servicekontoret

Vi har sommeråpningstider i uke 26 - 33 (27. juni - 12. august) kl. 10.00-14.00. God sommer! les mer ...

Høring/oppstart

For uttale i perioden: 10. juni 2022 - 07. august 2022
Høring/oppstart Varsel om oppstart Detaljregulering for Ellisif Wessels vei 2-6, Sør-Varanger kommune

Det er startet arbeid med å regulere boliger i Dr. Wessels vei 2-6 i Kirkenes. Frist for å gi innspill til oppstartsvarselet er 7. august 2022.

Skjermbilde kart

Det er startet arbeid med reguleringsplan for boligområde i Ellisif Wessels vei 2-6, Kirkenes, i Sør-Varanger kommune, jfr. pbl. § 12-8 og 3.

 

Hensikten med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av tre tomter for eneboliger med utleiedel med felles adkomstvei fra Ellisif Wessels vei. Endelig tomteinndeling vil avklares i kommende plansak. Eneboligene plasseres på en høyde over Ellisif Wessels vei. Boligene får utsikt mot Bøkfjorden, samtidig som de ikke hindrer utsikt fra bakenforliggende bebyggelse. Adkomstveien vil mest mulig følge terrenget.

Planarbeidet igangsettes på vegne av Eivind Hatland Iversen. Planleggingsarbeidet skal utføres av Fiskebeck Prosjekt. Eiendommen er avsatt til boligformål bybebyggelse BB1 i gjeldende I kommuneplanens arealdel. Området er uregulert.

 

Planen er vurdert å ikke omfattes av krav om konsekvensutredning og planprogram jfr. forskrift om konsekvensutredning.

 

Avgrensning av planområde

Planområdet er på ca. 5 daa, og ligger 1,4 km sør for Kirkenes sentrum. Planområdet grenser til Ellisif Wessels vei og Kristen Nygaards gate i nord og eksisterende bolighus i sør og vest. Den omfatter deler av eiendommen gnr. 26 bnr. 2 i Sør-Varanger kommune. Det vises til kartvedlegget for nærmere avgrensing av planområdet.

 

Har du innspill?

Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til Fiskebeck Prosjekt AS v/ Mia De Coninck, tlf.: 91 63 86 84 eller e-post: mdc@fiskebeck.no .

Innspill til varsel om oppstart sendes innen 07.08.2022 til: mdc@fiskebeck.no, evt. Fiskebeck Prosjekt AS, Pasvikveien 2, 9900 Kirkenes, med kopi til Sør-Varanger kommune, Plan- og utviklingsavdelingen, Postboks 406, 9915 Kirkenes, postmottak@svk.no.

Innkomne innspill vil bli lagt ved, vurdert og kommentert i planforslaget som sendes kommunen for politisk behandling. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene utover dette. Ved utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn etter kommunens behandling vil det igjen bli gitt ny frist for å fremme spørsmål og evt. nye innspill til det konkrete planforslaget.

 

Det avholdes et infomøte onsdag 3. august kl .18 på Tivoli North, Pasvikveien 2.

 

Dokumenter:

 

Referat fra oppstartsmøte

Kart over planområde med foreslått plangrense

 

 


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.