Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fradeling av eiendom

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Ønsker du å fradele en tomt eller opprette en festegrunn for mer enn ti år, må du søke kommunen om tillatelse.  En slik tillatelse er trinn en i en saksbehandlingsprosess der trinn to består i å avholde en oppmålingsforretning hvor den nye enheten får eget gårds- og bruksnummer (matrikkelnummer).

  Søknad om deling må være i tråd med gjeldende plan. Dersom delingen strider mot gjeldende arealplan, må det søkes dispensasjon.

  Målgruppe

  En deling kan søkes av blant annet:

  • Grunneiere (personer som har grunnbokshjemmel til en eiendom) 
  • Personer som gjennom en rettskraftig dom er kjent som eier til den delen av eiendommen som ønskes fradelt

   

  Kriterier/vilkår

  Søknad om deling av eiendom må fremmes skriftlig. Følgende vilkår må være oppfylt:

  • Nabovarsling må være foretatt.
  • Tomtedeling må tilfredsstille alle krav til byggetomt i plan- og bygningsloven, slik som krav til strøm, vei, vann og avløp.
  • Dersom det er nødvendig skal det innhentes rettighetserklæring for å sikre adgang til disse.
  • Tiltaket må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan.

  Se søknadsportalen her.

  Brosjyrer, dokumenter,
  kart og lignende

  Skjema for nabovarsel er tilgjengelig hos Direktoratet for byggkvalitet.

  Kart over eiendom kan hentes fra Kommunekart. Kartet skal inneholde være i utskriftsformat med angitt målestokk, nordpil, rutenett og gårds- og bruksnummer. For veiledning se instruksjonsfilmen under.

   

   

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Ønsker du veiledning i din sak kan du sende en e-post til postmottak@svk.no. Du kan og henvende deg til Servicekontoret på tlf. 78 97 74 00 for å sette opp time hos saksbehandler ved Plan- og utviklingsavdelingen.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et begrunnet vedtak.

  Saksbehandlingstid

  Normal saksbehandlingstid er tre uker. Dette forutsetter at søknaden er komplett. Husk at naboene har to uker svarfrist fra mottak av nabovarsel. Ved søknad om dispensasjon gjelder egne frister.

  Klagemulighet

  Ønsker du å klage på vedtaket er fristen tre uker fra du mottok vedtaket. Vi minner om kravene til klagens utforming jf. Forvaltningslovens § 32 og Plan- og bygningslovens § 1-9.

  Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Klagen sendes til postmottak@svk.no. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen i Troms og Finnmark, for endelig avgjørelse.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Annen informasjon

  Lover

  Se spesielt plan- og bygningsloven

  • §§ 18-1 og 18-2 (Opparbeidelseskrav)
  • § 20-1 (Tiltak som krever søknad og tillatelse)
  • kap. 21 (Krav til innhold og behandling av søknader)
  • kap 26 (Opprettelse og endring av eiendom)
  • §§ 27-1 - 27-4 (Tilknytning til infrastruktur)
  • § 28-7 (Den ubebygde del av tomta. Fellesareal)

  Forvaltningsloven
  Plan- og bygningsloven
  Matrikkellova

  Tjenesten oppdatert: 08.07.2019 15:03

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk