Hva må jeg betale for langtidsplass/Korttid/Rehabiliterings plass på institusjon?

Pris for opphold

Pris for dag- og korttidsopphold inntil 60 døgn

  • For dagopphold på institusjon må du betale kroner 90 per dag. (2020)
  • For korttidsopphold på institusjon må du betale kroner 170 per døgn. (2020)
  • Døgnsatsene for korttidsopphold gjelder for opphold som ikke varer mer enn 60 døgn i kalenderåret.

Pris for langtids- og korttidsopphold over 60 døgn

  • Egenbetaling for langtidsopphold og korttidsopphold over 60 døgn blir regnet ut med bakgrunn i din inntekt og personlige økonomiske forhold.
  • Du må derfor fylle ut et skjema med opplysninger om personalia.

Deling av dobbeltrom

  • Dersom du uten å ønske det, blir lagt på dobbeltrom skal det trekkes fra et fribeløp på 41.600 kroner i året (2020).
  • Dette gjelder alle langtidsopphold og korttidsopphold over 60 døgn på dobbeltrom.

 

Innkrevning av egenbetalingen

Korttidsopphold

  • Korttidsopphold blir fakturert.

Langtidsopphold

  • NAV Pensjon trekker hver måned egenbetalingen i trygd/pensjon og overfører dette direkte til kommunen. Tilleggs faktura fra kommunen blir sendt direkte til beboer, dette kan gjelde egenbetaling på utbetaling fra annen pensjon, renteinntekter ol.

Endring i inntekter o.l.

  • Størrelsen på egenbetalingen kan bli endret når kommunen får kjennskap til endringer i inntekt eller andre forhold knyttet til beregningsgrunnlaget. Det er derfor viktig at du underretter Sør-Varanger kommune V/Tildelingskontoret hver gang din inntekt eller skatt endres, slik at nytt vedtak om egenbetaling kan fattes.

 

Hvordan beregnes egenbetaling?

Det beløpet du har igjen etter at kommunen har trukket egenbetalingen, kalles gjerne kontantytelsen. Pengene skal brukes til personlig forbruk, som ikke dekkes av egenbetalingen.

Alderspensjon

kr 300 000

- Fradrag (f.eks. skatt)

kr 100 000

= Beregningsgrunnlag

kr 200 000

 

75% av grunnlag inntil 1G minus fribeløp ((99 858-8700) x 75%) *

Kr 68 368

+ 85 % av grunnlag utover 1G ((200 000-91 158) x 85%)

kr 92 515

= Egenandel

kr 160 883

Grunnbeløp pr. 01.05.19 Kr. 99 858,-

Fribeløp pr. 01.01.20 kr. 8 700,-

 

Mer utfyllende informasjon

Har du spørsmål om Fradrag for boutgifter, hjemmeboende ektefelle, skatt ol, se,

Retningslinjer for betaling i institusjon.pdf