Om prosjektet

Prosjektleder: Anne Greve agre@svk.no, Kathrine P. Strønen, kps@svk.no

Status: Pågående

Periode: 2013 - 2015

Vi lever lengre og blir stadig eldre. Med økt levealder øker også andelen av befolkningen som trenger hjelp. Mange eldre ønsker likevel å bo hjemme i sitt vante miljø og ha kontroll over eget liv. Dette fører til økt arbeidsmengde på hjemmetjenestene. Det er behov for å tenke nytt. Hverdagsrehabilitering er en slik ny arbeidsmetode og brukes i flere kommuner og byer, både i Norge og i Norden. Hverdagsrehabilitering gir mer fornøyde brukere og ansatte. Brukerne får gjort det de ønsker og ansatte bruker tiden sin på de som trenger den mest. For å lykkes med hverdagsrehabilitering må vi i helsetjenestene dreie fokuset fra en pleiekultur til en mestringskultur.

Mål og hensikt

Langsiktige mål:

 • Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering som tankesett og handlingsmåte skal gjennomsyre kommunen som helhet .
 • Hverdagsrehabilitering har kommet for å bli og skal være integrert i hele helse- og omsorgstjenesten i Sør-Varanger kommune.

Kortsiktige mål:

 • Tilpasse eksisterende modell til lokale forhold.
 • Etablere samhandlingsrutiner mellom tjenestene i kommunen, også via EPJ.
 • Utforme saksmaler som vedtaksmal, hverdagsrehab-, tiltaks-, oppfølgings-, og evalueringsplan
 • Utforme prosedyre til kvalitetshåndboken.
 • Utforme praktisk og teoretiske kurs for alt personell i helse- og omsorgstjenesten.
 • Utforme «light-versjonen» av kurset til bruk for politikerne for å skape blest og interesse for å gi økonomisk tilsagn til ordinær drift etter prosjektslutt.

Tiltak og gjennomføring

 • Kompetanseheving av ressurspersoner 
 • Informasjonsmøter og veilede alt personell innen hjemmebasert omsorg
 • Utvikling av rutiner og dokumentasjonsverktøy i EPJ for å sikre informasjonsflyt mellom ulike kommunale enheter.
 • Inneholder inntaksintervju, kartleggingssamtale, oppfølgingsplan, evaluering og sluttplan
 • Samordne ressurser fra ulike enheter innen helse- og omsorg for å kunne gjennomføre og utføre aktivitetene sammen med brukerne.

Resultat

De første brukerne har gjennomført hverdagsrehabilitering og nådd sine mål med mer selvhjulpenhet og sjef i eget liv i eget hjem.

Samarbeidspartnere

Sør-Varanger kommune, Hammerfest kommune, Senter for omsorgsforskning Vest (del av nasjonal følgeforskning)