Det gjennomføres nå et skoleforskningsprosjekt som undersøker følgende problemstillinger:

Var det i perioden 1955-75 sammenheng mellom sosial bakgrunn og

  • hvilken førsteklasse man begynte i (a, b, c eller d) ved Kirkenes skole/barneskole, og hadde skoleklassetilhørighet betydning for senere skoleprestasjoner?
  • hvor i Kirkenes man bodde?
  • skoleprestasjoner ved slutten av folke-/grunnskolen?

Prosjektet er godkjent av Sør-Varanger kommune (SVK) og Interkommunalt Arkiv for Finnmark (IKAF). IKAF har utlevert data som er tilrettelagt for analyse av SVK. Utdanningsdirektoratet har gitt dispensasjon fra taushetsplikten. Norsk Senter for forskningsdata (NSD) har tilrådd at studien kan gjennomføres.

Ingen er identifisert med navn slik at alle som inngår i datamaterialet, er anonyme for forskeren. Følgende data inngår: Kjønn, årstall for skolestart, førsteklasse (a, b, c, d eller e), gate i Kirkenes der eleven bodde, fars yrke (mors i noen tilfeller der fars mangler), standpunktkarakter fra 7/9 klasse i noen fag, samt kursplan der dette er aktuelt. 1961-kullet er utelatt, ettersom forskeren bak undersøkelsen inngår i dette kullet. Når prosjektet er gjennomført slettes alle data.
kirkenes+skole+inngang_500x333.jpg

Det vil bli skrevet en artikkel som presenterer resultatene. Alle tall presenteres kun på aggregert nivå slik at det vil være umulig å gjenkjenne enkeltindivider.

 

 

Ved å kontakte prosjektets kontaktperson i SVK er det mulig å reservere seg. SVK har gitt hver person et nummer. Ønsker en person å reservere seg, formidler SVK dennes nummer til forskeren, og alle data om vedkommende slettes. 

Prosjektet gjennomføres av pensjonert forsker Eifred Markussen, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

Kontaktperson i SVK: Silja Støyva Arvola, Tlf 78977442, e-post: ssa@svk.no