Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tilskudd til etablering i egen bolig

 • Generelt om tjenesten

  Generelt

  Tilskudd til etablering skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet skal også sikre at vanskeligstilte kan bli boende i egnet bolig. Kommunen forvalter tilskuddet som gis til privatpersoner.

  Tilskudd kan gis til kjøp av ny eller brukt bolig og til refinansiering. Tilskudd til etablering blir ofte brukt som toppfinansiering ved finansiering av bolig. Tilskuddets størrelse avhenger av boligbehov, husstandens økonomi og muligheter for offentlige støtteordninger, som for eksempel bostøtte og startlån.

  Beskrivelse

  Du kan søke om tilskudd til etablering hvis du har dårlig økonomi og trenger bistand til å skaffe deg en nøktern og egnet bolig. Ordningen er behovsprøvd. I spesielle tilfeller kan tilskuddet også brukes til refinansiering for å kunne beholde boligen, gjerne i kombinasjon med startlån.

  Målgruppe

  Tilskudd til etablering gis til enkeltpersoner og husstander med varig lav inntekt og som ikke er i stand til å betjene fult lån til egnet bolig. Ordningen er behovsprøvd og bare de aller mest vanskelig stilte kan regne med å få tilskudd.

  Kriterier/vilkår

  Boligen skal være nøktern, både når det gjelder størrelse og kostnader. Videre skal boligen være godt egnet for en eventuell funksjonshemning.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du kan søke elektronisk (se lenken under) eller skrives på skjema HB 7.S.13. Blanketten får du fra kommunen eller fra lenken under.

  Vedlegg

  Vedleggene går fram av punkt 8 i søknadsskjemaet.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen innhenter de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Begrunn dette eventuelt med nye opplysninger. Kommunens egen klagenemnd er klageinstans.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 01.08.2017 17:14

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk