Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Varselkart coop sandnes

Varsel om oppstart: Detaljregulering for Coop Sandnes

I hht Plan‐ og bygningslovens § 12‐8 varsles herved om at det er igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan for ny Coop butikk ved Sandnes, sør for Hesseng. Tiltakshaver er Coop Finnmark SA.

forsidebilde_300x175

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KIRKENES NORHAVN I LEIRPOLLEN: HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN, SAMT VARSEL OM OPPSTART AV OMRÅDEREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING

Kirkenes Norhavn, Leirpollen

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8, varsles det oppstart av planarbeid for Områderegulering for Kirkenes Norhavn, Leirpollen (planID 2030-2017003). Samtidig legges Forslag til planprogram for Kirkenes Norhavn ut til offentlig ettersyn i henhold til samme lov § 12-9, samt § 15 i forskrift om konsekvensutredninger. Dette etter 1.gangsbehandling i Utvalg for Plan og Samferdsel i møte 21.11.17, sak 063/17.

Plandokumentene og utvalgets vedtak ligger til offentlig ettersyn fram til 19.01.2018. Dokumentene kan lastes ned her...

​Det ble holdt et offentlig møte om saken den 04.01.2018 kl 17:00 på Rådhuset i Kirkenes. Presentasjoner og møtenotat kan lastes ned her...

 

Detaljregulering Monumentveien 2

Utlagt til offentlig ettersyn: Forslag til detaljregulering for Monumentveien 2.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 har Utvalg for Plan og Samferdsel i Sør-Varanger Kommune i møte 07.11.17, sak 060/17, vedtatt å legge følgende planforslag ut til offentlig ettersyn i 6 uker;

Forslag til Detaljregulering for monumentveien 2, inkludert plankart, bestemmelser og beskrivelse.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-5 er områdene foreslått regulert til; Forretning, kontor, bolig (FKB).

Plankart mindre endring Ekhaugen-E105 kryss091017_430x300

VARSEL OM MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KRYSS E105/EKVEIEN

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-14 varsles herved om mindre endring av følgende reguleringsplaner;

Detaljregulering for Ekhaugen boligfelt         og

Detaljregulering for E105 Bjørkheim – Elvenes parsell 1A

 

Formålet med planendringen er å flytte krysset for Ekveien 4meter mot Hesseng. Dette vil bedre trafikkavviklingen inn og ut av Ekveien og gi mindre belastning på boligene i Ekveien 1 og 3.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk