Planområdet er lokalisert til østsiden av Langfjorden, sør for bru til Sandnesdalen og omfatter store deler av Johnsenveien på Sandnes. Det planlegges et boligområde for eneboliger med tilhørende utearealer, naust ved sjøen og hensynsområde/vernesone mot bekk.


I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-5 vil reguleringsplanen omfatte;
- Bebyggelse og anlegg, herunder boliger, naust og lekeplasser.
- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, herunder veg og parkeringsplasser.
- Grønnstruktur, herunder friområde.

Sør-Varanger kommune har vurdert planforslaget etter forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven, forslaget omfattes ikke av forskriften og det stilles derfor ikke krav om konsekvensutredning eller planprogram.

Innspill og andre merknader sendes til;
Fiskebeck Prosjekt AS, Pasvikveien 2, 9900 Kirkenes.
Med kopi til Sør-Varanger kommune, Plan- og utviklingsavdelingen, Postboks 406, 9915 Kirkenes.
Svarfrist: Senest 27 Oktober, 2017.

Kart over området finner du her: Varselkart Johnsenveien 01-09-2017.pdf