Kart og plandokumenter finner du under:

Plankart: 20302015003_PL Selskapsveien 1.pdf

Bestemmelser: 20302015003_BEST Selskapsveien 1.pdf

Planbeskrivelse: 20302015003_BESK Selskapsveien 1.pdf

ROS-analyse: 20302015003_ROS Selskapsveien 1.pdf

Saksfremlegg m/vedtak: SAKSFREMLEGG_2. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERING FOR SELSKAPSVEIEN 1.pdf

 

Plandokumentene og vedtaket er også tilgjengelige ved Servicekontoret på Rådhuset, Kirkenes i perioden fram til klagefristen utløper.

Vedtaket kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28. Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen innen 3 uker fra kunngjøring er motatt.

Eventuell klage sendes for forberedende behandling til Sør-Varanger kommune, Plan og Utvikling, boks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no.