Se hvem som er medlemmer av formannskapet, møteplan og saker til møtene.

Formannskapets saklige virkeområde:

 • Myndighet etter kommunelovens § 13 (utvidet myndighet i hastesaker)
 • Innstillingsplikt i økonomiplan, årsbudsjett, skattevedtak og kommuneplanens samfunnsdel
 • Kommunal forretningsdrift
 • Eierstrategier
 • Innkjøpsordninger/anbudsreglement
 • Eiendomsskattesaker
 • Boligpolitikk/tomtedelinger
 • Beredskap
 • Informasjonsteknologi (utviklingsdel)
 • Likestilling
 • Internasjonalt arbeid
 • Alkoholpolitikk (inndragning av bevillinger)
 • Politisk utvalg for større utbyggingsprosjekter
 • Skjønnhetsråd, jf. plan- og bygningsloven
 • Avgi uttalelse eller endringsforslag til sentrale tariffavtale
 • Innstille i arbeidsgiverpolitiske saker
 • Høringssaker
 • Oppstart  av arbeid med kommunale planverk hjemlet i plan- og bygningslovens § 20 vedtas igangsatt av formannskapet
 • Høyere utdanning og rekruttering
 • Samarbeidsprosjekter og avtaler mellom kommuner og over landegrenser
 • Valgstyre

Unntatt er de oppgaver som i henhold til lov, forskrifter, reglement eller avtale er lagt til kommunestyret eller kontrollutvalg.

Formannskapet skal i tillegg ha funksjon som utvalg for strategi og utvikling. Alle saker som er av overordnet strategisk betydning skal til førstegangs behandling i formannskapet. Prinsipielle saker som har med kommunens finans- og økonomiforvaltning som skal behandles i kommunestyret skal til formannskapet.