Husbankens hovedoppgave i dag er å bistå kommunene i arbeidet for at vanskeligstilte og eldre skal kunne skaffe seg og beholde en trygg og god bolig. Personrettede økonomiske virkemidler som bostøtte, startlån og boligtilskudd er viktige i dette arbeidet.

Mange års forskning og erfaring tilsier at vanskeligstilte på boligmarkedet har behov for tverrfaglig bistand. Vi setter derfor nå regjeringens boligsosiale politikk ut i livet i tett samarbeid med andre statlige velferdsetater og kommunene.

Regjeringens visjon for boligpolitikken er at alle skal kunne bo trygt og godt. Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av boligpolitikken.

En stor del av Husbankens kundekontakt skjer gjennom regionskontorene, som med sin lokalkunnskap er en viktig samarbeidspartner for kommuner og byggebransje i sine fylke.