I rådmannens budsjettforslag foreslåes det å legge ned skolene i Jarfjord og på Jakobsnes. Kommunalsjef for oppvekst, Arnulf Ingerøyen, peker på at ressursbruken i skolen må  reduseres i takt med synkende elevtall.

 

 • Nedleggelsen av  skolene ved Jarfjord og Jakobsnes oppvekstsenter vil med rådmannens budsjettforslag  iverksettes fra og med neste skoleår, i august 2020. Vi blir færre barn i fremtiden, og vi må ha en skolestruktur som fører til at ressursene vi har i skolen  utnyttes effektivt til god undervisning. De 10 siste årene har elevtallet gått ned med om lag 200 barn, sier kommunalsjef Arnulf Ingerøyen.

 

Innenfor helse, omsorg og velferd vil man i budsjett 2020 fortsatt ha fokus på forsvarlige tjenester til befolkningen.

 

 •  Vi skal med dette budsjettet ta grep for å sikre en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste. Det blir et stort fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid, og mestring av eget liv. Vi skal gi forsvarlige lovpålagte tjenester, men med færre ressurser i fremtiden. Vår største utfordring er mangel på sykepleiere og leger, dette er kritisk kompetanse for kommunen som påvirker kommunens evne til å oppfylle lovkrav, sier kommunalsjef for helse, omsorg og velferd Elisabeth Larsen.

 

Rådmannens forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan 2020-2023 bygger på eksisterende planverk, og planer under arbeid.

 

 • Det skal være samsvar mellom de planene som kommunestyret vedtar og ressursbruken i kommunen. Mye av forutsetningene i rådmannens budsjettforslag er forankret i kommuneplanen, samt i de strategisk planene for helse, omsorg og velferd og strategisk plan for oppvekst som er under arbeid, sier rådmann Nina Bordi Øvergaard.

 

Trygg økonomisk styring er grunnlaget for budsjettforslaget.

 

 • Trygghet og forutsigbarhet i økonomien er viktig for å sikre gode tjenester. Det avsettes midler til fremtidige investeringer og uforutsette hendelser i dette budsjettforslaget. Det er nødvendig for å bygge et økonomisk handlingsrom, sier økonomisjef Svanhild Apeland Lande.

 

 

Fakta om budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023.

 

For hele budsjettet og økonomiplanen se denne lenken.

 

Diverse uttrekk fra drift og investeringer:

 

 • Det er 934 millioner i driftsutgifter.
 • 299 millioner går til helse, omsorg og velferd.
 • 285,5 millioner skal brukes på kultur og oppvekst.
 • Lånegjeld per innbygger vil være 77.716,- i 2020, og kommunen vil ha en netto lånegjeld på 146 %. Sammenlignbare kommuner har 95,6 % i netto lånegjeld.
 • Det settes av 3,3 millioner kroner for å rive Malmklang.
 • Det er satt av 45 millioner kroner for å bygge nye Kirkenes barnehage.
 • Det er 10 millioner til fiberpakke i distriktene i 2020 og 2021.