Hvordan søker du? Se veiledning og søknadsprosess.

Tjenesten kan for eksempel omfatte:

 • Oppfølging og observasjon av medikamentell behandling
 • Administrering av medisiner
 • Observasjon av sykdomsutvikling og pleie ved sykdom
 • Pleie og omsorg til alvorlig syke og døende
 • Hjelp til personlig hygiene
 • Oppfølging av ernæring og kosthold
 • Råd, veiledning og støttesamtaler
 • Opptrening, opplæring og vedlikehold av ferdigheter
 • Hjelpemiddeltilpasning i samråd med ergoterapeut/fysioterapeut
 • Blodprøvetaking for brukere som har vanskeligheter med å oppsøke legekontor
 • Sårbehandling for brukere som har vanskeligheter med å oppsøke legekontor

Kriterier/vilkår

 • Sykdom, skade eller funksjonshemming som gjør at en ikke kan klare seg uten hjelp fra helsepersonell hjemme.
 • Andre hjelpetiltak er ikke tilstrekkelig/ forsvarlig
 • Hvis behovet for hjelp er over 12 timer hjemmesykepleie per døgn skal innleggelse i institusjon vurderes
 • Klarer ikke å komme seg til legesenter eller sykehus ved egen hjelp for å få hjelp til for eksempel blodprøvetaking, injeksjoner, sårstell ol.
 • Det er ditt behov som avgjør om du vil kunne motta tjenesten.

 

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen


Rett til egen tros- og livssynsutøvelse


Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten


Begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave ... (rundskriv)


Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten og tros- og livssynssamfunn

Samarbeidspartnere

Tjenesten samarbeider med ulike yrkesgrupper, slik at vi kan gi en best mulig tjeneste. For eksempel fastlege, fysioterapeut, tannlege etc.

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 - Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester


Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) 


Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene


Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) kapittel 7 (klage)


Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-1 - Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester


Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator


Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)


Lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven)


Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)